Vui lòng chọn một gói giải pháp | Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện | 0938 970 129

CƠ BẢN

chuyên bảo vệ

PHÍ TỐI THIỂU 3 NĂM

NẰM VIỆN 300K-500K/NGÀY

ttdtn 200TR - 500 TR

BLNT 200TR-400TR

TỬ VONG 200 TRIỆU - 15 TỶ

qUỸ HƯU TRÍ 7 TR/THÁNG

CHI TRẢ QUYỀN LỢI 30P

29.000 ĐỒNG

/MỘT NGÀY

nâng cao

bảo vệ & tích lũy

phí tối thiểu 3 năm

nằm viện 500k-1 tr/ngày

ttdtn 500 tr-1 tỷ

blnt 300tr - 500 tr

tử vong 500 tr - 25 tỷ

quỹ hưu trí 10 tr/tháng

chi trả quyền lợi 30p

49.000 đồng

/ngày

toàn diện

bảo vệ, tích lũy & đầu tư

phí tối thiểu 3 năm

nằm viện 1 tr - 3 tr

ttdtn 1 tỷ - 3 tỷ

blnt 300 tr - 1 tỷ

tử vong 1 tỷ - 35 tỷ

quỹ hưu trí 20 tr/tháng

chi trả quyền lợi 30p

99.000 đồng

/ngày

Nhập một câu hỏi của bạn vào ô bên dưới.

Nhận xét